Беларуская мова і літаратура

                                                          5 клас

                             Тэма урока

Дата

Дамашняе заданне

 

БЕЛАРУСКАЯ  МОВА

 

 

1

Прамое і пераноснае значэнне слова

20.04.2020

§24, пр. 184

2

Сінонімы

22.04.2020

§25, пр. 192

3

Антонімы

24.04.2020

§26, пр. 198

 

ЛІТАРАТУРА

 

 

1

М.Лужанін “Добры хлопец  Дзік”

20.04.2020

С. 72-91 (пераказ)

2

М.Лужанін “Добры хлопец  Дзік”

22.04.2020

С. 91-105 (пераказ)

 

Беларуская мова, 6 “А” клас

Тэма ўрока

Дата

Дамашняе заданне

1.

Колькасныя лічэбнікі два, дзве, тры, чатыры і зборныя абое, абедзве, іх ужыванне

20.04.2020

Параграф 46, пр. 296

2.

Змяненне і ўжыванне лічэбнікаў 40, 100,90; змяненне і правапіс складаных лічэбнікаў ад 50 да 80, ад 200 да 900 , а таксама нуль, тясяча, мільён, мільярд.

21.04.2020

Параграф 46, пр. 300

3.

Скланенне, ужыванне і правапіс састаўных колькасных лічэбнікаў

23.04.2020

Параграф 46, пр. 303

4.

Скланенне, ужыванне і правапіс  парадкавых лічэбнікаў

27.04.2020

Параграф 467, пр. 313

5.

Скланенне, ужыванне і правапіс  дробавых лічэбнікаў

28.04.2020

Параграф 48, пр. 324

 

Скланенне, ужыванне і правапіс  зборных лічэбнікаў

30.04.2020

Параграф 49,пр. 334

 

Беларуская літаратура 6 “А” клас

Тэма ўрока

Дата

Дамашняе заданне

1.

Іван Пташнікаў .“Алені”

21.04.2020

Прачытаць першую палову твора. Вызначыць эпізоды, важныя для характарыстыкі галоўнай гераіні твора.

2.

Іван Пташнікаў. “Алені”

23.04.2020

Дачытаць апавяданне “Алені”.Прадумаць адказ на пытанне: “Чым так вабіла Ірку прырода?”

3.

Іван Пташнікаў .“Алені”

28.04.2020

 Падрыхтаваць вусную замалёўку на адну з тэм: “Ірка і яе алені”, “Ірчына пушча”, “Свет Ірчыных захапленняў”

4.

Алесь Жук .“Стары бабёр” (урывак з аповесці “Паляванне на Апошняга Жураўля”)

30.04.2020

Падрыхтаваць вусны аповед пра старога бабра і яго вандроўку.

 

Беларуская мова 6 “Б” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

Лічэбнік (працяг, 7 г.)

1

21.04

Колькасныя лічэбнікі два,дзве, тры, чатыры і зборныя абое, абодва, абедзве, іх ужыванне

§46 (c.167)

§49 (с.183)

Пр. 330

2

22.04

Змяненне і ўжыванне лічэбнікаў сорак, сто, дзевяноста; змяненне і правапіс складаных лічэбнікаў і лічэбнікаў нуль, тысяча, мільён, мільярд

§46

Пр. 300

3

24.04

Скланенне, ужыванне і правапіс састаўных колькасных лічэбнікаў

§46

Пр. 303

4

29.04

Скланенне, ужыванне і правапіс парадкавых лічэбнікаў

§47

Пр. 313 або 314

 

 

Беларуская літаратура 6 “Б” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

Экалагічная тэма (6 г.)

1

22.04

Пімен Панчанка. “Сармацкае кадзіла”

С. 228-230, выразнае чытанне верша; пыт. 2,4,5,7

2

24.02

Іван Пташнікаў. “Алені”. Першаснае знаёмства з творам

Прачытаць частку твора (с. 230-239). Вызначыць эпізоды для характ. Іркі

3

29.04

Майстэрства аўтара ў стварэнні маляўнічых карцін прыроды. Псіхалагізм у творы

Дачытаць твор (с.239-250), адказаць на пыт.6-10 (с.251)

 

Беларуская мова 7 “А” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

Прыназоўнік (працяг, 2 г.)

1

21.04

Вытворныя і невытворныя прыназоўнікі

§35, пр. 255 або заданне на картках

2

23.04

Прыназоўнікі простыя, складаныя і састаўныя, іх ужыванне і правапіс

§36

Пр. 258 або 260

Злучнік (3 г.)

3

30.04

Злучнік як службовая часціна мовы. Простыя і састаўныя злучнікі, іх ужыванне. Адзіночныя, парныя і паўторныя злучнікі, іх ужыванне і правапіс

§38, 39

Пр. 277 (5 схем)

Пр. 285

 

Беларуская літаратура 7 “А” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

Адлюстраванне жыцця ў празаічных творах (працяг, 2 г.)

1

21.04

Уладзімір Шыцік. “Лісцік серабрыстай таполі”

С.143, пыт. 6,7, пыт.8 па жаданні

2

23.04

Алена Васілевіч. “Горкі ліпавы мёд” (дадатковае чытанне)

 

Паэзія ў прозе і проза ў паэзіі (2 г.)

3

30.04

Паэзія ў прозе і проза ў паэзіі. Змітрок Бядуля. “Шчасце не ў золаце”

С.159, пытанні і заданні 1-7, пыт.8 па жаданні

 

Беларуская мова, 7 “Б” клас

Тэма ўрока

Дата

Дамашняе заданне

1.

Прыназоўнік як службовая часціна мовы. Асноўныя значэнні прыназоўнікаў.

21.04.2020

Параграф 33і 34 пр.248

2.

Вытворныя і невытворныя прыназоўнікі

23.04.2020

Параграф 35, пр.254

3.

Пыназоўнікі простыя, складаныя і састаўныя, іх ужыванне і правапіс.

28.04.2020

 Параграф 36, пр. 258

4.

Злучнік як службовая часціна мовы.

30.04.2020

Параграф 38,  пр. 277

 

Беларуская літаратура, 7 “Б” клас

Тэма ўрока

Дата

Дамашняе заданне

1.

М. Лупсякоў. “Мэры Кэт”. Вобраз галоўнага героя твора

21.04.2020

Вывучыць урывак з апавядання (пачынаючы са слоў: “Я чую…Я чую, як шуміць вецер…” -- і да канца твора)

2.

Дадатковае чытанне. Алена Васілевіч. “Горкі ліпавы мёд”

23.04.2020

Тэматычны кантроль па пытаннях да раздзела (с.159-160)

3.

Паэзія ў прозе і проза ў паэзіі

28.04.2020

 Знайсці ў вядомых празаічных творах радкі з адзнакамі вершаванага твора

4.

Змітрок Бядуля. “Шчасце не ў золаце”

30.04.2020

Выразнае чытанне твора. Вуснае сачыненне-мініяцюра “Што такое шчасце?”

 

Беларуская мова, 8 “А” клас

Тэма ўрока

Дата

Дамашняе заданне

1.

Сказы з адасобленымі прыдаткамі, знакі прыпынку ў іх

20.04.2020

Параграф 48, пр. 339

2.

Сказы з адасобленымі дапаўненнямі, знакі прыпынку ў іх

22.04.2020

Параграф 49, пр. 348 і 347

3.

Пераклад з рускай мовы на беларускую тэксту гістарычнай тэматыкі з элементамі апісання

27.04.2020

Пр. 376

4.

Сказы з адасобленымі акалічнасцямі, знакі прыпынку ў іх

29.04.2020

Параграф 50,  пр.355

 

Беларуская літаратура, 8 “А” клас

Тэма ўрока

Дата

Дамашняе заданне

1.

Выразна рамантызаваныя вобразы галоўных герояў паэмы Я.Купалы “Магіла льва”

22.04.2020

Напісаць сачыненне па адной з тэм:1. “Асілкам гэтакім ад роду Машэка быў…” 2. “Так страшным стала яго імя…” 3. “З Наталькай вышла гэтаксама, Сама к бядзе пайшла сваёй…” 4. “Яго высокую магілу… “Магілай льва”народ назваў”

2.

А.Куляшоў “Маці”

29.04.2020

Адказаць на пытанні вучэбнага дапаможніка.

 

8 “Б” клас

                             Тэма урока

Дата

Дамашняе заданне

 

БЕЛАРУСКАЯ  МОВА

 

 

1

Сказы з адасобленымі прыдаткамі

20.04.2020

§48, пр. 344

2

Сказы з адасобленымі дапаўненнямі

22.04.2020

§49, пр. 348

 

ЛІТАРАТУРА

 

 

1

Я. Купала “Магіла льва”

22.04.2020

Скласці цытатны план

 

Беларуская мова , 9  “А” клас

Тэма ўрока

Дата

Дамашняе заданне

1.

Асаблівасці будовы сінтаксічных канструкцый з простай мовай.

20.04.2020

Параграф 32-33, пр.236

2.

Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай

22.04.2020

Параграф 33, пр. 239 і 240

3.

Маналог. Дыялог, яго афармленне на пісьме

27.04.2020

Параграф 34, пр.246 (папісаць сачыненне –мініяцюру на тэму “Дзе нараджаецца роднае слова”)

4.

Сказы з ускоснай мовай

29.04.2020

 Параграф 35, пр. 250 і 251

 

Беларуская літаратура, 9 “А” клас

Тэма ўрока

Дата

Дамашняе заданне

1.

М.Танк.  Слова пра паэта. Тэмы і вобразы паэзіі.

20.04.2020

Вывучыць верш М.Танка “Ты яшчэ толькі намёк на чалавека…”

2.

М.Танк. Філасофскі роздум пра чалавека, яго жыццёвае прызначэнне.

22.04.2020

Пачытаць аповесць І.Шамякіна “Непаўторная вясна”

3.

І. Шамякін. Аповесць “Непаўторная вясна”

27.04.2020

Падабраць цытаты для характарыстыкі вобраза Сашы

4.

І.Шамякін. Аповесць “Непаўторная вясна”. Духоўны свет Пятра і Сашы

29.04.2020

 Падрыхтаваць паведамленне на тэму “Маральна-этычныя праблемы ў аповесці”

 

Беларуская мова, 6 “А” клас

 

Беларуская мова 9 “Б” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

Сінтаксічныя канструкцыі з чужой мовай (8 г.)

1

21.04

Спосабы перадачы чужой мовы. Асаблівасці будовы сінтаксічных канструкцый з простай мовай

§32

Заданні на картках

2

24.04

Знакі прыпынку ў сказах з простай мовай

§32

Пр.236 ці 237

 

Беларуская літаратура 9 “Б” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

Чалавек у часе і прасторы ў творах бел. літ. (працяг, 10 г.)

1

21.04

Максім Танк. Слова пра паэта. Тэмы і вобразы паэзіі

С. 195-201. Прачытаць аповесць “Непаўторная вясна”  І.Шамякіна

2

24.04

Іван Шамякін. Аповесць “Непаўторная вясна”    (1-я кніга пенталогіі “Трывожнае шчасце”)

Падабраць цытаты для характарыстыкі вобраза Сашы

 

10 клас

                             Тэма урока

Дата

Дамашняе заданне

 

БЕЛАРУСКАЯ  МОВА

 

 

1

Дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе

20.04.2020

§39-40, пр. 331

 

                           ЛІТАРАТУРА

 

 

1

У. Караткевіч “Дзікае паляванне караля Стаха”

21.04.2020

Прачытаць першую кнігу “Каласы пад сярпом тваім”

 

Беларуская мова 11 “А” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

1

30.04

Сінтаксічныя прыметы сказаў з рознымі відамі сувязі частак; ужыванне, знакі прыпынку

 

2

30.04

Канструкцыі з чужой мовай, ужыванне, знакі прыпынку

§19, пр. 195

§21, пр.219

 

Беларуская літаратура 11 “А” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

Беларуская літаратура на сучасным этапе (працяг, 11г.)

1

21.04

Пошукі і наватарства ў галіне паэтычнай формы

Падрыхтаваць матэрыял для напісання сачынення на прапанаваныя тэмы

2-3

23.04

23.04

Сачыненне па сучаснай беларускай паэзіі

 

 

Беларуская мова 11 “Б” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

1

21.04

Сінтаксічныя прыметы сказаў з рознымі відамі сувязі частак; ужыванне, знакі прыпынку

§19, пр.195, 198

 

Беларуская літаратура 11 “Б” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

Беларуская літаратура на сучасным этапе (працяг, 11г.)

1

21.04

Пошукі і наватарства ў галіне паэтычнай формы

Падрыхтаваць матэрыял для напісання сачынення на прапанаваныя тэмы

2-3

05.05

05.05

Сачыненне па сучаснай беларускай паэзіі

 

 

Беларуская мова 6 “Б” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

Лічэбнік (працяг, 3 г.)

5

05.05

Скланенне, ужыванне і правапіс дробавых лічэбнікаў

§48, пр. 324 або 325

6

06.05

Скланенне, ужыванне і правапіс зборных лічэбнікаў

§49, пр. 334 або картка

7

08.05

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме “Лічэбнік”

С. 188-189, 3-4 заданні на выбар

 

Беларуская мова 7 “А” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

Злучнік (працяг, 2 г.)

4

05.05

Злучальныя злучнікі

§40, 41,  пр. 295 або 296

5

07.05

Падпарадкавальныя злучнікі

§42, пр. 300 або 301

 

Беларуская мова 9 “Б” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

Сінтаксічныя канструкцыі з чужой мовай (працяг, 6 г.)

3

05.05

Маналог. Дыялог, яго афармленне на пісьме

§33, практ. 244 або 246

4

08.05

Сказы з ускоснай мовай

§34

Пр.250 ці 251

 

Беларуская мова 11 “А” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

3

07.05

Кантрольны пераказ

 

4

07.05

Кантрольны пераказ

 

 

 

 

Беларуская мова 11 “Б” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

2

24.04

Канструкцыі з чужой мовай

§21,пр.219, 222

3

12.05

Кантрольны пераказ

 

4

12.05

Кантрольны пераказ

 

 

Беларуская літаратура 6 “Б” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

Экалагічная тэма (працяг, 3 г.)

4

06.05

Характарыстыка галоўнай гераіні - Іркі

Падрыхтаваць вусную замалёўку на адну з тэм: “Ірка і яе алені”, “Свет Ірчыных захапленняў”

2

08.05

Алесь Жук. “Стары бабёр” (урывак з аповесці “Паляванне на Апошняга Жураўля”). Тэма ўзаемаадносін чалавека і прыроды

Разгадаць крыжаванку

 

Беларуская літаратура 7 “А” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

Паэзія ў прозе і проза ў паэзіі (працяг, 1 г.)

4

05.05

Максім Танк. “Дрэвы паміраюць…”, Алесь Разанаў. “У парку…”

Выразнае чытанне вершаў, вывучыць на памяць верш “Дрэвы паміраюць…”

Паказ жыцця ў мастацкай літаратуры, публіцыстыцы і навуцы (6 г.)

5

07.05

Мастацкая літаратура і навука. Цётка. Артыкул “Шануйце роднае слова!” – узор публіцыстыкі

С.171, пыт.3. Прачытаць 1-2 урыўкі з нарыса У.Караткевіча “Зямля пад белымі крыламі”

 

Беларуская літаратура 9 “Б” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

Чалавек у часе і прасторы ў творах бел. літ. (працяг, 10 г.)

3

05.05

Іван Шамякін. Аповесць “Непаўторная вясна” .Духоўны свет Пятра і Сашы. Маральна-этычная праблематыка твора  

Прачытаць апав. Я.Брыля “Memento mori”

4

08.05

Я. Брыль. Апавяданне “Memento mori”. Маральны подзвіг старога

Прачытаць 1-6 раздзелы апов. У.Караткевіча “Дзікае паляванне караля Стаха”

 

Беларуская літаратура 11 “А” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

Беларуская літаратура на сучасным этапе (працяг, 10 г.)

4

05.05

Тэматычная і сацыяльна-філасофская праблематыка сучаснай прозы (агляд)

С.234-237, дапоўніць табліцу “Суч. бел.проза”

 

Беларуская літаратура 11 “Б” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

Беларуская літаратура на сучасным этапе (працяг, 10 г.)

2-3

05.05

05.05

Кантрольнае сачыненне па сучаснай беларускай паэзіі

 

4

08.05

Тэматычная і сацыяльна-філасофская праблематыка сучаснай прозы (агляд)

С.234-237, дапоўніць табліцу “Суч. бел.проза”

 

5 “А”, 5 “Б” класы

Тэма урока

Дата

Дамашняе заданне

 

                               БЕЛАРУСКАЯ  МОВА

 

 

1

Прамое і пераноснае значэнне слова

20.04.2020

§24, пр. 184

2

Сінонімы

22.04.2020

§25, пр. 192

3

Антонімы

24.04.2020

§26, пр. 198

4

Амонімы

25.04.2020

§27, пр. 206

5

Агульнаўжывальныя словы і словы абмяжаванага ўжытку

29.04.2020

§28, пр. 210

6

Устарэлыя словы. Неалагізмы.

04.05.2020

§29-30, пр. 224

7

Запазычаныя словы

06.05.2020

§31, пр. 238

8

Пераклад тэксту з рускай мовы

08.05.2020

§31, пр. 239

9

Паняцце пра фразеалагізмы

11.05.2020

§32, пр. 248

 

                           ЛІТАРАТУРА

 

 

1

М.Лужанін “Добры хлопец  Дзік”

20.04.2020

С. 72-91 (пераказ)

2

М.Лужанін “Добры хлопец  Дзік”

22.04.2020

С. 91-105 (пераказ)

3

У.Караткевіч “Былі у мяне мядзведзі”

25.04.2020

С. 106-110

4

У.Караткевіч. Паяднанасць жыцця людзей з жыццем прыроды.

29.04.2020

Падручнік, пыт. 3-8

5

Творчая работа. Характарыстыка літаратурнага героя.

04.05.2020

Я.Брыль “Цюцік”

6

М. Лынькоў “Пра смелага ваяку Мішку”

06.05.2020

Прач. Два раздзелы

 

 

 

 

 

                         8 “Б”  клас

Тэма урока

Дата

Дамашняе заданне

 

                               БЕЛАРУСКАЯ  МОВА

 

 

1

Сказы з адасобленымі прыдаткамі

20.04.2020

§48, пр. 344

2

Сказы з адасобленымі дапаўненнямі

22.04.2020

§49, пр. 348

3

Пераклад тэксту на беларускую мову

25.04.2020

Рэдагаванне тэксту

4

Сказы з адасобленымі акалічнасцямі

29.04.2020

§50, пр. 355

5

Сказы з адасобленымі акалічнасцямі

04.05.2020

§50, пр. 360

6

Сказы з адасобленымі удакладняльнымі членамі

06.05.2020

§51, пр. 372

 

                           ЛІТАРАТУРА

 

 

1

Я. Купала “Магіла льва”

22.04.2020

Скласці цытатны план

2

А.Куляшоў “Маці”

29.04.2020

Выразна чытаць

3

К.Крапіва “Ганарысты парсюк”

06.05.2020

На памяць

 

   10 “А”, 10 “Б” класы

Тэма урока

Дата

Дамашняе заданне

 

                               БЕЛАРУСКАЯ  МОВА

 

 

1

Дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе

20.04.2020

§39-40, пр. 331

2

Прыслоўе. Утварэнне форм ступеней

29.04.2020

§41-43, пр. 342

3

Прыназоўнік, злучнік

06.05.2020

§44-46, пр. 349

 

                           ЛІТАРАТУРА

 

 

1

У. Караткевіч “Дзікае паляванне караля Стаха”

21.04.2020

Прачытаць першую кнігу “Каласы пад сярпом тваім”

2

У. Караткевіч “Каласы пад сярпом тваім”. Гісторыя напісання

29.04.2020

Характарыстыка вобраза галоўнага героя

3

Духоўны воблік галоўнага героя Алеся Загорскага

06.05.2020

С. 261-269, пыт.2,3

 

Беларуская мова, 9 “А”

Тэма ўрока

Дата

Дамашняе заданне

1.

Эпіграф

11.05.2020

Параграф 36, падрыхтаваць дыскусійнае выступленне на тэму “Як трэба правільна рэагаваць на крыўдныя словы?”(пр.259)або “ Кніга ХХІстагоддзя: папяровы або электронны фармат” (пр.263)

2.

Кантрольны дыктант

13.05.2020

Параграф 36 паўт.

3.

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год. Сінтаксіс як раздзел граматыкі, яго асноўныя адзінкі і  іх характарыстыка

 18.05.2020

Пр. 269 і 277

4.

Узаемасувязь сінтаксісу, лексікі і марфалогіі

20.05.2020

Пр. 279

5.

Нормы літаратурнага вымаўлення. Паўтарэнне складаных пытанняў арфаграфіі і пунктуацыі

25.05.2020

Пр.280

6.

Патарэнне складаных пытанняў арфаграфіі і пунктуацыі

27.05.2020

 

 

Беларуская літаратура, 9.”А”

Тэма ўрока

Дата

Дамашняе заданне

1.

Ул. Караткевіч. “Дзікае паляванне караля Стаха”. Каларыт, атмасфера эпохі. Роздум аб прызначэнні чалавека на зямлі

11.05.2020

 

2.

Праблемы дабра і зла, узнятыя ў аповесці Караткевіча “Дзікае паляванне караля Стаха”

13.05.2020

Падрыхтаваць матэрыялы да творчай работы. (Тэмы: “Таямніцы Балотных Ялін”, “Чаму мне спадабалася аповесць?”, “Тэма кахання ў аповесці”, “Імчыць над змрочнай зямлёй дзікае паляванне…(праблема дабра і зла ў аповесці)”

3.

Творчая работа(міні-сачыненне-разважанне) па аповесці Караткевіча “Дзікае паляванне караля Стаха”

 18.05.2020

 

4.

Яўгенія Янішчыц. Слова пра паэтэсу. Тэма кахання ў лірыцы.

20.05.2020

Вывучыць верш “Ты пакліч мяне. Пазаві…”

5.

Я Янішчыц. Тэматычная палітра лірыкі

25.05.2020

Выканаць творчае заданне №10 вучэбнага дапаможніка.

6.

Патарэнне і падагульненне вывучанага за год

27.05.2020

 

 

Беларуская мова, 8 “А”

Тэма ўрока

Дата

Дамашняе заданне

1.

Аналіз тэставай кантрольнай работы.сказы з адасобленымі акалічнасцямі, знакі прыпынку ў іх

11.05.2020

Параграф 50, пр. 360

2.

Сказы з адасобленымі ўдакладняльнымі членамі сказа, знакі прыпынку ў іх

13.05.2020

Параграф  51, пр.365

3.

Сказы з адасобленымі ўдакладняльнымі членамі сказа, знакі прыпынку ў іх

 18.05.2020

Парагаф 51, пр. 372; напісанне сачынення-апісання помніка гісторыі

4.

Параўнальны зварот

20.05.2020

Параграф 52, пр. 279

5.

Знакі прыпынку пры параўнальных зваротах

25.05.2020

 Параграф 53, пр.393 і 394

6.

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год

27.05.2020

 

 

Беларуская літаратура, 8“А” клас

Тэма ўрока

Дата

Дамашняе заданне

1.

Драматычныя жанры. Жыццё і побыт засцянковай шляхты ў камедыі Я.Купалы “Паўлінка”

13.05.2020

Прачытаць камедыю. Падрыхтаваць паведамленні пра герояў твора.

2.

Самабытныя народныя характары ў п’есе “Паўлінка”. Сродкі стварэння камічнага

20.05.2020

Падрыхтаваць вуснае сачыненне-разважанне. ( Тэмы: “ Што з’яўляецца галоўнай перашкодай на шляху Паўлінкі да шчасця?”, “Якія рысы характару Паўлінкі дазваляюць атаясамліваць яе вобраз з вобразам маладой Беларусі?”

3.

“Паўлінка”—класічны твор беларускай драматургіі і тэатра. Паўтарэнне і абагульненне вывучанага за год

27.05.2020

 

 

 

 

 

 

Беларуская мова, 7 “Б” клас

Тэма ўрока

Дата

Дамашняе заданне

1.

Падпарадкавальныя злучнікі

12.05.2020

Параграф 42, пр. 300 і 301

2.

Часціца як службовая часціна мовы.Асноўныя разрады часціц

14.052020

Параграф 43,44; пр. 325

3.

.Правапіс часціц.Марфалагічны разбор Правапіс не(ня), ні з рознымі часцінамі мовы.

19.05.2020

Параграф 45,46,47; пр. 349 і 330

4.

Кантрольны дыктант

21.052020

 

5.

Выклічнік як часціна мовы. Знакі прыпынку ў сказах з выклічнікамі.Пераход слоў з адной часціны мовы ў другую

26.05.2020

Параграф 49, 50,51; пр. 364 і 369

6.

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год

28.052020

 

 

Беларуская літаратура, 7 “Б” клас

Тэма ўрока

Дата

Дамашняе заданне

1.

Ул. Караткевіч “Зямля пад белымі крыламі”

12.05.2020

Прачытаць 1-3 раздзелы нарысаў.

2.

Ул. Караткевіч “Зямля пад белымі крыламі”. “Просім у хату, госцейкі нашы!”

14.052020

Вуснае выказванне пра беларускі нацыянальны характар з апорай на змест твора.

3.

Леанід Дайнека “Меч князя Вячкі”

19.05.2020

Дачытаць урывак з твора Л.Дайнекі “меч князя Вячкі”

4.

Л. Дайнека “Меч князя Вячкі”. Характарыстыка вобразаў.

21.052020

Параўнальны аналіз абаронцаў Кукейноса і герояў-захопнікаў

5.

Ул. Караткевіч “ Балада пра Вячку, князя людзей прстых”. Вобраз Вячкі. Мастацкі герой і гістарычная асоба.

26.05.2020

Прыняць удзел у праекце “Чалавек чытае”

6.

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год

28.052020

 

 

Беларуская мова, 6 “А” клас

Тэма ўрока

Дата

Дамашняе заданне

1.

Зваротны займеннік сябе.Прыналежныя займеннікі, іх ужыванне і правапіс

11.05.2020

Параграф 53; пр.356 і 359

2.

Указальныя займеннікі, іх змяненне, утварэнне і правапіс

12.05.2020

Параграф 53; пр.366

3.

Азначальныя займеннікі, іх скланенне, утварэнне і правапіс

14.05.2020

Параграф 53; пр.378

4.

Пытальныя і адносныя займеннікі, іх змяненне, утварэнне і правапіс

18.05.2020

Параграф 53; пр.384

5.

Няпэўныя займеннікі, іх змяненне, утварэнне і правапіс

19.05.2020

Параграф 53; пр.389

6.

Кантрольны дыктант

21.05.2020

Паўтарыць параграф 53

7.

Адмоўныя займеннікі,іх змяненне, утварэнне і правапіс

25.05.2020

Параграф 53; пр.394 і 395.

8.

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме “Займеннік”

26.05.2020

Практ.396

9.

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год

28.05.2020

 

 

Беларуская літаратура, 6 “А” клас

Тэма ўрока

Дата

Дамашняе заданне

1.

Якуб Колас. “Конь і сабака”

12.05.2020

Вывучыць байку “Конь і сабака”

2.

Алесь Звонак Гарбуз”. Байка як літаратурны жанр

14.052020

Выразнае чытанне байкі 2Гарбуз” і адказаць на пытанні да твора

3.

Ул. Корбан. “Малпін жарт”

19.05.2020

Выразнае чытанне байкі, намаляваць ілюстрацыю да яе

4.

Раіса Баравікова “Гальштучнік”

21.052020

Дачытаць “Гальштучнік”. Падрыхтаваць пераказ аднаго з эпізодаў твора

5.

Раіса Баравікова “Гальштучнік”

26.05.2020

Падзяліць твор на часткіі падабраць да іх загалоўкі. Падрыхтаваць вусную замалёўку на тэму “ Таямніца дзіўнай птушкі” або “Вандроўка доктара Савіча”

6.

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год

28.052020

 

 

Беларуская мова 6 “Б” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

Займеннік (8 г.)

8

12.05

Займеннік як часціна мовы. Пачатковая форма. Разрады займеннікаў

§50, пр. 340

9

13.05

Змяненне займеннікаў. Асабовыя займеннікі, іх змяненне, утварэнне і правапіс

§53, пр. 353

10

15.05

Зваротны займеннік сябе. Прыналежныя займеннікі

§53, пр.356, пр.359

11

19.05

Указальныя і азначальныя займеннікі, іх скланенне, утварэнне і правапіс

§53, пр.378

12

20.05

Пытальныя і адносныя займеннікі, іх скланенне, утварэнне і правапіс

§53, пр.384

13

22.05

Кантрольны дыктант

 

14

26.05

Няпэўныя і адмоўныя займеннікі, іх скланенне, утварэнне і правапіс

§53, пр.394 (5 ск.) або пр.395

15

27.05

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме “Займеннік”

 

16

29.05

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год (1 г.)

 

 

Беларуская мова 7 “А” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

5

12.05

Часціца як службовая часціна мовы. Асноўныя разрады часціц (азнаямленне)

§43, 44, пр. 311(4-7 ск.)

6

14.05

Правапіс часціц. Марфалагічны разбор

§45, пр. 330

7

19.05

Часціцы не, ні, іх адрозненне. Правапіс не (ня), ні з рознымі часцінамі мовы (паўтарэнне)

§§46, 47, пр. 340 або 349

8

21.05

Кантрольны дыктант

 

9

26.05

Выклічнік  як часціна мовы. Дэфіс у выклічніках. Пераход слоў з адной часціны мовы ў другую

§§49-51

10

28.05

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год

 

 

Беларуская мова 9 “Б” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

Сінтаксічныя канструкцыі з чужой мовай (працяг, 2 г.)

5

12.05

Цытаты, іх роля ў выказванні, афармленне на пісьме

§35, практ. 263

6

15.05

Эпіграф

§36, кантр. пыт. на с. 184

7

19.05

Кантрольная тэставая работа

 

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год (3 г.)

8

22.05

Сінтаксіс як раздзел граматыкі. Узаемасувязь сінтаксісу, лексікі і марфалогіі

Пр. 277 ці 279

9

26.05

Нормы літаратурнага вымаўлення

Пр.280

10

29.05

Паўтарэнне складаных пытанняў арфаграфіі і пунктуацыі

 

 

Беларуская мова 11 “А” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

5

14.05

Канструкцыі з чужой мовай

§21, пр.219, 222

6

21.05

Кантрольныая тэставая работа

 

7

28.05

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага

 

 

Беларуская мова 11 “Б” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

5

19.05

Кантрольныая тэставая работа

 

6

26.05

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага

 

 

Беларуская літаратура 6 “Б” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

Экалагічная тэма (працяг, 1 г.)

6

13.05

Янка Маўр. “Багіра”. Кампазіцыя літаратурнага твора

Падрыхтаваць вусную замалёўку “Мой хатні сябар”

 Алегарычныя і сатырычныя вобразы (2 г.)

7

15.05

Байка як літаратурны жанр. Якуб Колас. “Конь і сабака”

Вывучыць байку на памяць

8

20.05

Алесь Звонак. “Гарбуз”. Уладзімір Корбан. “Малпін жарт”

Выразнае чытанне баек, малюнак (па жаданні)

 Фантастыка (2 г.)

9

22.05

Раіса Баравікова. “Гальштучнік” (урывак з “Аповесці чатырох падарожжаў”)

Падрабязны пераказ эпізода

10

26.05

Вобраз доктара Савіча

Вусн. Замалёўка “Вандроўка доктара Савіча” (па жаданні)

11

29.05

Паўтарэнне і падагульненне вывучанага за год

 

 

Беларуская літаратура 7 “А” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

6

12.05

У. Караткевіч. “Зямля пад белымі крыламі”.  “Просім у хату, госцейкі нашы!”

Прачытаць 2-3 раздзелы нарысаў

7

14.05

У. Караткевіч. “Зямля пад белымі крыламі”.  “Людзі зямлі беларускай”

Прачытаць 4-5 раздзелы нарысаў

8

19.05

Леанід Дайнека. “Меч князя Вячкі” (пяты раздзел – скарочана)

С. 224, пыт.4

9

21.05

Леанід Дайнека. “Меч князя Вячкі”. Характарыстыка вобразаў твора

С. 224, пыт.7

10

26.05

У.Караткевіч. “Балада пра Вячку, князя людзей простых”. Мастацкі герой і гістарычная асоба

Падрыхтаваць выразнае чытанне твора

11

28.05

Паўтарэнне і падагульненне вывучанага за год

 

 

Беларуская літаратура 9 “Б” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

5

12.05

Уладзімір Караткевіч. Аповесць “Дзікае паляванне караля Стаха”. Каларыт, атмасфера эпохі

Прачытаць 7-11 раздзелы аповесці

6

15.05

Роздум аб прызначэнні чалавека на зямлі

Дачытаць аповесць

7

19.05

Праблемы дабра і зла ў аповесці

Падрыхтаваць матэрыялы да міні-сачынення

8

22.05

Міні-сачыненне-разважанне па аповесці У. Караткевіча “Дзікае паляванне караля Стаха”

 

9

26.05

Яўгенія Янішчыц. Тэматычная палітра лірыкі

Аналіз аднага верша (па жаданні – на памяць)

10

29.05

Паўтарэнне і падагульненне вывучанага за год

 

 

Беларуская літаратура 11 “А” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

5

12.05

І.Пташнікаў як таленавіты прадстаўнік філалагічнага пакалення. Ідэйна-мастацкі змест апавяданняў “Францужанкі”, “Тры пуды жыта”, “Пагоня”

Прачытаць аповесць В.Казько “Выратуй і памілуй нас, чорны бусел”

6

14.05

В.Казько – майстар інтэлектуальна-філасофскай прозы. Аповесць “Выратуй і памілуй нас, чорны бусел”

Прачытаць 2-3 нарысы кнігі Святланы Алексіевіч “У вайны не жаночае аблічча”

7

19.05

Ваенная проза. Святлана Алексіевіч. “У вайны не жаночае аблічча” (урыўкі)

Прачытаць навелу Ул. Сцяпана “Адна капейка”

8

21.05

Асноўныя тэндэнцыі ў развіцці сучаснай беларускай драматургіі (агляд)

С.270, пыт. 1-4. Прачытаць п’есу Сяргея Кавалёва “Звар’яцелы Альберт…”

9

26.05

Пошукі і наватарства ў сучаснай беларускай драматургіі. П’еса Сяргея Кавалёва “Звар’яцелы Альберт…”

 

10

28.05

Паўтарэнне і падагульненне вывучанага за год

 

 

Беларуская літаратура 11 “Б” клас (IV чвэрць)

Дата

Тэма ўрока

Дамашняе заданне

Беларуская літаратура на сучасным этапе (працяг, 10 г.)

5

15.05

В.Казько – майстар інтэлектуальна-філасофскай прозы. Аповесць “Выратуй і памілуй нас, чорны бусел”

Прачытаць 2-3 нарысы кнігі Святланы Алексіевіч “У вайны не жаночае аблічча”

6

19.05

Ваенная проза. Святлана Алексіевіч. “У вайны не жаночае аблічча” (урыўкі)

Прачытаць навелу Ул. Сцяпана “Адна капейка”

7

22.05

Асноўныя тэндэнцыі ў развіцці сучаснай беларускай драматургіі (агляд)

С.270, пыт. 1-4. Прачытаць п’есу Сяргея Кавалёва “Звар’яцелы Альберт…”

8

26.05

Пошукі і наватарства ў сучаснай беларускай драматургіі. П’еса Сяргея Кавалёва “Звар’яцелы Альберт…”

 

9

29.05

Паўтарэнне і падагульненне вывучанага за год

 

 

5А,Б  класы

                             Тэма урока

Дата

Дамашняе заданне

 

                               БЕЛАРУСКАЯ  МОВА

 

 

1

Паняцце пра фразеалагізмы

11.05.2020

§32, пр. 184

2

Роля фразеалагізмаў у маўленні

13.05.2020

§32, пр. 248

3

Кантрольны пераказ тэксту

12.2020

 

4

Падагульненне вывучанага па раздзелу

15.05.2020

 пр. 255

5

Сачыненне-апавяданне пра незвычайны выпадак

18.05.2020

С 127, пр. 256

6

Падагульненне вывучанага за год: стылі маўлення

20.05.2020

С 128, пр. 259

7

Падагульненне вывучанага за год: тэкст, будова тэксту

22.05.2020

С 129, пр. 262

8

Падагульненне вывучанага за год: сінтаксіс і пунктуацыя

25.05.2020

 

9

Падагульненне вывучанага за год: фанетыка і арфаэпія

27.05.2020

 

 

                           ЛІТАРАТУРА

 

 

1

М. Лынькоў “Пра смелага ваяку Мішку”

11.05.2020

 пераказ

2

М. Лынькоў “Пра смелага ваяку Мішку”

13.05.2020

пераказ

3

М. Лынькоў “Пра смелага ваяку Мішку”

18.05.2020

пераказ

4

М. Лынькоў “Пра смелага ваяку Мішку”

20.05.2020

пераказ

5

М. Лынькоў “Пра смелага ваяку Мішку”

25.05.2020

пераказ

6

Падагульненне вывучанага за год

27.05.2020

 

 

                                                     8 “Б”  клас

                             Тэма урока

Дата

Дамашняе заданне

 

                               БЕЛАРУСКАЯ  МОВА

 

 

1

Сказы з адасобленымі удакладняльнымі членамі

11.05.2020

§51, пр. 371

2

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па раздзеле

13.05.2020

С 260, пр. 379

3

Параўнальны зварот

18.05.2020

§52, пр. 389

4

Знакі прыпынку пры параўнальнымзвароце

20.05.2020

§53, пр. 394

5

Сінтаксічны разбор сказа з параўнальным зваротам

25.05.2020

С 271

6

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год

27.05.2020

 

 

                           ЛІТАРАТУРА

 

 

1

Я. Купала “Паўлінка”

13.05.2020

Скласці цытатны план

2

Я. Купала “Паўлінка”

20.05.2020

 Чытаць

3

Я. Купала “Паўлінка”

27.05.2020

 

 

                                                               10 “А”, 10 “Б” класы

                             Тэма урока

Дата

Дамашняе заданне

 

                               БЕЛАРУСКАЯ  МОВА

 

 

1

Прыназоўнік, злучнік

12.05.2020

§44-46, пр. 349

2

Часціца

19.05.2020

§47-48, пр. 363

3

Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага за год

26.05.2020

 

 

                           ЛІТАРАТУРА

 

 

1

Духоўны воблік галоўнага героя Алеся Загорскага

12.05.2020

С. 261-269, пыт.2,3

2

А. Макаенак “Зацюканы апостал”

19.05.2020

Прачытаць твор

3

Характарыстыка галоўнага героя

26.05.2020

 

Духоўны воблік галоўнага героя Алеся Загорскага

06.05.2020

С. 261-269, пыт.2,3